Stories/Sightings From China

Stories/Sightings From China

Anhui - 0 Beijing Municipality - 1 Chongqing Municipality - 0 Fujian - 1 Gansu - 0 Guangdong - 1 Guangxi Zhuang - 0 Guizhou - 0 Hainan - 0 Hebei - 0 Heilongjiang - 0 Henan - 0 Hong Kong - 4 Hubei - 0 Hunan - 0 Inner Mongolia - 0 Jiangsu - 1 Jiangxi - 0 Jilin - 0 Liaoning - 0 Macau - 0 Ningxia Hui - 0 Qinghai - 0 Shaanxi - 0 Shandong - 0 Shanghai Municipality - 0 Shanxi - 0 Sichuan - 0 Tianjin Municipality - 0 Tibet - 0 Yunnan - 0 Zhejiang - 0 Nation Wide - 10

Top

Anhui - 0 Entries

Top

Beijing Municipality - 1 Entries

A UFO Event Happened About 50 Years Ago In Beijing China


Top

Chongqing Municipality - 0 Entries

Top

Fujian - 1 Entries

43 Witness UFO And Creature


Top

Gansu - 0 Entries

Top

Guangdong - 1 Entries

Guangdong Province Sightings


Top

Guangxi Zhuang - 0 Entries

Top

Guizhou - 0 Entries

Top

Hainan - 0 Entries

Top

Hebei - 0 Entries

Top

Heilongjiang - 0 Entries

Top

Henan - 0 Entries

Top

Hong Kong - 4 Entries

Event Around the Time of the Millenium

Hong Kong Beast

Pok Fu Lam Sighting

Triangular Shaped Craft


Top

Hubei - 0 Entries

Top

Hunan - 0 Entries

Top

Inner Mongolia - 0 Entries

Top

Jiangsu - 1 Entries

Yugiu, Jiangsu, China Sighting


Top

Jiangxi - 0 Entries

Top

Jilin - 0 Entries

Top

Liaoning - 0 Entries

Top

Macau - 0 Entries

Top

Ningxia Hui - 0 Entries

Top

Qinghai - 0 Entries

Top

Shaanxi - 0 Entries

Top

Shandong - 0 Entries

Top

Shanghai Municipality - 0 Entries

Top

Shanxi - 0 Entries

Top

Sichuan - 0 Entries

Top

Tianjin Municipality - 0 Entries

Top

Tibet - 0 Entries

Top

Yunnan - 0 Entries

Top

Zhejiang - 0 Entries

Top

Nation Wide - 10 Entries

UFO Hits Airliner

Chinese Jet Fighter Pursues A UFO

Cube UFO Observed

Glowing Human Sized Object/Entity Watched

Hopeh Incident

Li Jing-yang

Meng Zhao Guo Abduction

Strange Aerial Phenomena in China UFO Wormhole

Unidentified Blip

Zhangye National Geopark

| Home | About Us | Directory of Directories | Recent Additions | Top 10 Pages | Stories |